Juki KE2050, KE2060, KE2070, KE2080, FX-1, FX-3 Nozzles

Machine type: KE2050, KE2060, KE2070, KE2080, FX-1, FX-3

Juki KE2050, KE2060, KE2070, KE2080, FX-1, FX-3 Nozzle

www.crostu.com