Juki KE2010, KE2020, KE2030, KE2040 Nozzles

Machine type: KE2010, KE2020, KE2030, KE2040

Juki KE2010, KE2020, KE2030, KE2040 Nozzle

www.crostu.com